پس از شنیدن سخنان شجاعانۀ آقای صباغیان، نمایندۀ بافق و مهریز در مجلس، حیاتی‌تر می‌شود که به این سوال بنیانی بپردازیم که خانۀ ملّت چگونه این چنین ضعیف شده؟ و چرا حیاتی‌تر؟ برای اینکه این روند تضعیف که چندین دهه است ویرانگرانه تداوم دارد بطور روزافزونی روبه تشدید است.
بی‌تردید نمی‌توان به پدیدار بسیار پیچیده و ذوابعاد فوق در حد یادداشتی کوتاه در فضای شبکۀ اجتماعی پرداخت و لذا به اشارتی بسیار مجمل به برخی از علل فرآیند تضعیف خانۀ ملّت بسنده می‌کنم.

بنظرم یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف خانۀ ملّت و، در نتیجه، خود ملّت و نقش جمهور مردم در حکمرانی، ایجاد شوراهای عالی در حوزه‌های مختلف بسیاری است که تدریجا از سال 1359 آغاز گشت. و لابد می‌دانید که شوراهای عالی نقش تقنینی و در مواردی نقش اجرایی هم دارند. و این، یعنی خانۀ ملّت در موضوعات و عرصه‌هایی که شورای عالی‌ای وجود دارد نمی‌تواند و نباید ورود کند. لازم و بل واجب است بدانیم جمعا تا به امروز 105 شورایعالی داریم که اعضای عموم آنها انتصابی‌اند و جمهور مردم کمترین نقشی در انتخاب اعضای آنها ندارند. اخیرترین این قبیل شوراها که نه در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده و نه در مجلس شورا طرح و تصویب شده، شورای سران قوا است. همان شورایی که وجود و حضور ضدمردمی‌اش را در آبان 1398 بر سر افزایش غیرکارشناسی و ناگهانی قیمت بنزین بطرز دردناک، سرکوبگرانه، و خونریزانه کف خیابان‌های بسیاری از شهرها دیدیم و لمس کردیم.

عامل بسیار مهم دیگر تضعیف خانۀ ملّت این بینشِ ناکاویدۀ فراگیر اما بسیار تاثیرگذار است که شرکت در انتخابات وظیفۀ شرعی و ملّی است. این بینش که در جای خود باید مورد تحلیل و ارزیابی انتقادی قرار گیرد، خیلی ساده به ملّت می‌گوید: صرفنظر از عملکرد و پاسخگوییِ منتخبان انتخابات قبلی، ملّت ایران وظیفۀ شرعی و ملّی دارد که در انتخابات پیش رو شرکت کند. این بینش ضددموکراتیکِ ضدجمهوریتی در یک گام دو ضربت بر پیکر اقتدار و حاکمیت ملّت می‌زند: نخست اینکه، ملّت ایران! تجربۀ ملموس خود از حکمرانی مسئولان و مقامات را کلا و جزئا فراموش کنید. دوم اینکه، صرفنظر از حکمرانی مثبت یا منفی یا مفتضح مسئولان، شما ملّت ایران! یک وظیفۀ الهی‌ـ‌ماوراییِ تصدیق و تایید و مشروعیت‌بخشی به نظام دارید که با حضور در پای صندوق‌های رای آن را محقّق می‌کنید! این بینش ضدمردمی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت و حاکمیت ملّت بر حکمرانان را از آنها به سهولت سلب می‌کند.

اگر عمری بود و حضرت حق توفیق عطا فرمود در آینده به عوامل دیگری مستقل از این دو عامل فوق خواهم پرداخت.

”با الله و آنان که ایمان آورده‌اند خدعه می‌کنند، و خدعه نمی‌کنند جز به خود در حالیکه نمی‌فهمند“(سورۀ مبارکۀ بقره: 9)
سوم شهریور 1401

به اشتراک بگذارید : | | |