ویتگنشتاین به درستى قائل است که «فیلسوف، انسانى است که باید امراض فکرى بسیارى را در خود معالجه کند قبل از اینکه بتواند به مفاهیم عرفى و مشترک برسد»(۱۹۸۰: ص۴۴) . و من مى گویم فیلسوف، انسانى است که باید امراض قلبى (نفسانى) بسیارى را درخود معالجه کند پیش از اینکه قیام به معالجت امراض فکرى اش ممکن شود.
به تعبیر دیگرى، شرط ثمربخشى معالجه امراض فکرى فیلسوفان، معالجه امراض قلبى ایشان است.

منتشر شده در: روزنامه ایران، ۱۸ بهمن ۱۳۸۶

به اشتراک بگذارید : | | |